συνεργασία

Το Maiz, το αυτόνομο κέντρο από και για τις μετανάστριες είναι ο υπεύθυνος φορέας για την εφαρμογή του προγράμματος σε συνεργασία με πέντε οργανώσεις-εταίρους ώστε να καθίσταται ικανή η αποτελεσματική διεξαγωγή των ενεργειών μέσα από τη συγκέντρωση αντίστοιχης εμπειρίας και εξειδίκευσης του κάθε φορέα σε συναφείς τομείς.

Αυτή η διεθνής ομάδα εργασίας θα είναι ενεργή για δύο χρόνια με την υποστήριξη συνολικά δώδεκα τοπικών οργανώσεων σε πέντε ευρωπαϊκές χώρες.

Τοπικές συνεργασίες και υποστηρικτές:

 

Österreich/lokale Partnerschaften

Deutschland/lokale Partnerschaften

España/partenariado locales

Ελλάδα/τοπικές συνεργασίες

 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση
Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας και την ιδία συμμετοχή της “ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ”